Het Contactorgaan Moslims & Overheid (CMO) en aangesloten koepelorganisaties verklaren het navolgende;


De wereld is getuige van een humanitaire catastrofe die nu al langer dan een maand gaande is. Het brute geweld dat onschuldige mensen in Gaza ondergaan is met geen enkel argument of wet te rechtvaardigen. Geen woord kan het leed en onrecht dat onschuldige burgers wordt aangedaan beschrijven en geen hart kan het verdragen. De gruwelijke oorlogsmisdrijven die gepleegd worden gaan voorbij aan alle juridische en morele systemen die het eens zijn over de heiligheid van het menselijke leven en de bescherming ervan.
Israël richt op een brute wijze een bloedbad aan in Gaza door inmiddels meer dan elfduizend mensen te hebben gedood waarvan 70 procent vrouwen en kinderen. Palestijnen wordt de meest primaire levensbehoeften als water, voedsel, elektriciteit, brandstof en onderdak ontnomen. Het bieden van humanitaire hulp wordt onmogelijk gemaakt. Deze vorm van collectief straffen van de Palestijnen is te kwalificeren als een oorlogsmisdrijf.
Wij zien dat ziekenhuizen bewuste doelwit zijn van zware bombardementen. Daarmee worden de Palestijnen toegang tot medische zorg ontnomen. Ook zijn woningen, scholen, moskeeën en kerken doelwit van de bombardementen en bieden geen veiligheid aan de Palestijnen. Tienduizenden Palestijnen zijn ontheemd en worden gedwongen verdreven naar gebieden waar zij geen onderdak hebben en geen toegang hebben tot hun primaire levensbehoeften. De Palestijnen worden zelfs aangevallen op het moment dat zij vluchten of in een vluchtelingenkamp verblijven.
Deze oorlogsmisdrijven zijn een schending van het internationaal humanitair oorlogsrecht. Wij doen een dringend beroep op de autoriteiten om actie te ondernemen voor een staakt-het-vuren, duurzame vrede en stabiliteit. Het kan niet anders dan dat de verantwoordelijken van deze misdaden die afstevenen op genocide berecht moeten worden door het Internationaal Strafhof.
Als non-gouvernementele moslimorganisaties veroordelen wij elke vorm van oorlogsmisdrijven. oorlogsmisdrijven gericht op onschuldige mannen, vrouwen en weerloze kinderen zijn onacceptabel. De inhumane condities waarin ze zich bevinden maakt het noodzakelijk dat direct actie dient te worden ondernomen.
Als Nederlandse moslim burgers hebben wij daarom de verwachting van onze Nederlandse overheid dat zij haar ogen niet sluit voor de gruwelijkheden die plaatsvinden in Gaza. Het zou Nederland sieren om geen dubbele standaard te hanteren, op te komen voor de universele mensenrechten van de Palestijnen en Israël te veroordelen voor de oorlogsmisdrijven. Met het bieden van onvoorwaardelijke steun aan Israël maakt de autoriteiten zich medeverantwoordelijk voor de schendingen van het internationaal humanitair recht. Wij zien liever dat de autoriteiten de universele mensenrechten ook toepassen op de Palestijnen en zich hard maken voor deze universele mensenrechten.
De situatie in Gaza heeft ook zijn weerslag in Nederland. Steeds vaker worden moskeeën en moslims doelwit van islamofobe uitlatingen, bedreiging en moslimhaat. Moslims krijgen regelmatig te maken met moslimdiscriminatie, ook in de vorm fysieke aanvallen op moskeeën. De toenemende mate van anti-islam tendensen is zorgelijk en doet de sociale cohesie in de samenleving niet ten goede. Een concrete verwachting van ons richting de overheid is, dat zij daden en woorden zal vermijden die het vertrouwen tussen de overheid en de moslimgemeenschap zouden ondermijnen.
We wensen Gods genade toe aan alle omgekomen slachtoffers bij deze onwettige en onmenselijke aanvallen in Gaza en genezing aan de gewonden. Wij wensen alle getroffenen geduld toe in deze zware tijd. We hopen dat in de regio zo snel mogelijk een status van vrede en rust zal worden bereiken.

Drs. Muhsin Köktas

Voorzitter CMO

eMail: voorzitter@cmoweb.nl; mkoktas.cmo@gmail.com