• 2 oktober 2019
  • admincmoweb

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Ik wil u graag bedanken voor dit rondetafelgesprek over rituele slachten en dierenwelzijn. Het kan kloppen dat onder moslimgeleerden verschillend wordt gedacht over de voorwaarden die verbonden zijn aan ritueel slachten. Dat is een zuiver theologische discussie en die is voor ons geen discussiepunt.
Waar het ons om gaat is dat Nederland een grote groep burgers kent met een islamitische geloofsovertuiging, voor wie het feit dat er ritueel geslacht wordt essentieel is voor hun geloofsleven. Het kunnen eten van halal vlees en het vieren van het Offerfeest maken daar deel van uit. De Nederlandse grondwet, waarin vrijheid van godsdienst is vastgelegd, maakt dit mogelijk. We zijn ons daar extra van bewust nu in relatief veel landen de fundamentele vrijheden onder druk staan. Als moslimgemeenschap weten wij hoe lastig het is om die vrijheden tot onze sociale en politieke werkelijkheid te maken. In Nederland hebben wij moslims de vrijheid van godsdienst kant en klaar aangetroffen, daar zijn wij zeer gelukkig mee en dankbaar voor.
De islamitische voorschriften die betrekking hebben op het slachten van dieren, zijn er van oudsher op gericht om het te slachten dier zo min mogelijk pijn te doen. Nu spreken wij van ‘dierenwelzijn’. Afgelopen jaren hebben wij samen met de Joodse gemeenschap, het ministerie en de organisatie voor de Vleessector het Convenant opgesteld waarin de voorwaarden van ritueel slachten zo zijn geregeld dat het dierenwelzijn niet in het geding komt. De Wetenschappelijke Advies Commissie heeft daarbij met zeer waardevolle adviezen en voorstellen ondersteund. Als convenantpartners hebben wij veel overleg gevoerd om tot de beste voorwaarden en methoden te komen.
Sinds begin vorig jaar is het Convenant van kracht en zijn we ermee aan de slag gegaan. Onze ervaring is dat het prima werkt. De te slachten dieren worden op een nette manier begeleid en conform de regels geslacht. Met de halssnede valt de bloeddruk weg en verliest het dier het bewustzijn. En wordt niet meer wakker. Wat na het aansnijden gebeurt, zijn natuurlijke reflexen. Naar onze overtuiging zijn dat geen uitingen van pijn. Indien nodig, wordt alsnog na 40 seconden geschoten.
Geachte Kamerleden, dit convenant moet de tijd krijgen te bewijzen dat het werkt. Wij hebben alles goed afgewogen om dierenwelzijn en ritueel slachten optimaal te combineren. Bovendien is er permanent toezicht zodat alles naar behoren verloopt. Op die manier hebben wij voorwaarden gecreëerd zodat twee bevolkingsgroepen hun geloofsovertuiging kunnen praktiseren, zoals in de grondwet is verankerd.
Daarnaast was het voor de moslimgemeenschap een unicum om met de overheid te werken aan het maken van een nieuwe wet. Daarmee hebben wij een zichtbare bijdrage kunnen leveren aan de verdere verfijning van ons rechtstaat. Dat werkt zeer verbindend. U kunt zich niet voorstellen wat dit voor het CMO en de moslimgemeenschap betekent. Daarom was de datum van 5 juli 2017, de dag waarop het Convenant is getekend, een historisch moment. Pak dat niet van ons af.

Rasit Bal

Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)

 

Iedereen die vlees eet en nadenkt beseft dat hiervoor dieren worden geslacht. Dat doet pijn, dat is een feit. De joodse- en islamitische uitgangspunten zijn identiek. Het dier moet hierbij zo min mogelijk lijden. Ook voor ons is dierenwelzijn zeer belangrijk De initiatiefwet van de Partij voor de Dieren stelt dat bij de reguliere slacht veel minder sprake is van lijden. Want dieren worden, verdoofd of bedwelmd .

Stelling 1

Dit is misleiding om de rituele slacht weg te kunnen zetten als dieronvriendelijk. Bij verdoven denkt vrijwel iedereen aan narcose bij een operatie of een prik in je kaak door de tandarts. Een paar uur later ben je weer bij bewustzijn, of loop je vrolijk rond, kiespijn weg verdoving uitgewerkt.

1a Verdoven betekent schietapparaat op de kop en een kogel of pin door de hersens geschoten. Beest kan nooit meer lopen, want hersendood. De neurologen dr. Boerman en prof Weinstein stellen dat niet bewezen is dat bij verlies van hersenschors activiteit er automatisch ook afwezigheid van pijn is. De onderzoeken die Marianne Thieme aanvoert gaan daarvan zonder meer uit. Deze neurologische specialisten noemen dat keihard het ontbreken van wetenschappelijk bewijs. U kent dat stuk toch?

1b Bedwelmen, het andere woord, betekent met meerdere beesten een gesloten ruimte in gejaagd worden, en daar vergast of geëlektrocuteerd. Uit beelden blijkt dat sommige dieren tot tegen het plafond springen van angst en doodsnood.

Stelling 2

2a Naast dit misleidend woordgebruik – blijft het belangrijkste argument tegen deze initiatiefwet, de noodzaak tot het eerbiedigen van mensenrechten . Het E VRM stelt dat minderheden rechten hebben bij onderwerpen, die voor hun gemeenschap van essentieel belang zijn. Rechten, die niet mogen worden afgenomen, ook niet wanneer de meerderheid anders van oordeel is. Daarom in 2011 in de Eerste Kamer naar de prullenmand verwezen. Het advies van de Raad van Staten is kristalhelder o .a. cit op pag 1 d e door de initiatiefneemster voorgestelde maatregel is een te verregaande aantasting van de vrijheid van godsdienst en voldoet niet aan de eisen van EVRM. Nederland is een land dat zich terecht beroept op zijn mensenrechtenbeleid. Op allerlei gebieden.

2b Het op termijn – over 5 jaar – beëindigen van het recht op rituele slacht is een ernstige aantasting van de mensenrechten van Moslims en Joden. In de Eerste Kamer is – toen in 2011 – het convenant bedacht omdat het amendement van Veldhoven niet uitvoerbaar bleek.

Stelling 3

Het convenant werkt . Het is een uniek samenwerkingsproject van abtenaren de COV en leden van de joodse en moslimgemeenschap, waar heel Europa met belangstelling naar kijkt Mijn pleidooi vandaag: Laat U niet sturen door misleidende populistische sentimenten.

Laat het convenant in stand.

Hanneke Gelderblom-Lankhout

Overleg Joden Christenen en Moslims (OJCM)